logo film
banner-img02
  • Home
  • What's News
  • อบรมผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมจากเดิมวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ )

p12