logo film
banner-img02
  • Home
  • What's News
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
ในวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 13199123 10154205953268923 650753222 o

ไฟล์แนบ

Click Download - กำหนดการอบรม

Click Download - ประกาศการอบรม (รายใหม่ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานฯ)

Click Download - ประกาศการอบรม (รายเดิมที่หนังสือขึ้นทะเบียนหมดอายุ เดือนเมษายน ๒๕๕๙)

Click Download - ประกาศขอเชิญร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยาย ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับผู้ประสานงานทุกราย และผู้ที่สนใจ

p12