logo film

การรับใบขึ้นทะเบียนผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

new5 e0 สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฏ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 กองกิจการภาพยนตร์ขอแจ้งว่า ท่านสามารถเข้ามารับใบขึ้นทะเบียนผู้ประสานฯ ได้ ณ ศูนย์บริการอณุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) กรมการท่องเที่ยว ในวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2558

กองกิจการภาพยนตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรม เรื่อง วิธีการ ขั้นตอน กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

icon updated

pdf icon การขออนุญาตใช้อากาศยานไร้นักบิน Drone สำนักงานการบินพลเรือน Click here

pdf icon แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน Drone Click here

pdf icon การตรวจลงตราคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน Click here

pdf icon การเตรียมเอกสารขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย กองกิจการภาพยนตร์ Click here

pdf icon พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Click here

pdf icon แนะนำภารกิจของกองกิจการภาพยนตร์ Click here

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

กองกิจการภาพยนตร์

 

 

 

p12